Privacy verklaring

Mr. N.J.F. Snoek, advocaat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat,
Handweg 159,
1185TX Amstelveen,
 020-8223816,
www.advocaatsnoek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Mr. N.J.F. Snoek, advocaat verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden 
 • Kredietwaardigheidscheck: Bij mr. N.J.F. Snoek, advocaat is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken..
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nicosnoek@advocaatnicosnoek.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 • Burgerservicenummer (BSN) 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Mr. N.J.F. Snoek, advocaat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mr. N.J.F. Snoek, advocaat) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen volgens de belasting voor alle opgeslagen persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mr. N.J.F. Snoek, advocaat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mr. N.J.F. Snoek, advocaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nicosnoek@advocaatnicosnoek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Mr. N.J.F. Snoek, advocaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nicosnoek@advocaatnicosnoek.nl